بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون سخنان مقام معظم رهبری و کمک مالی کمیته امداد به ایتام پرداخته است.

بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ارسال نظر