روایت سردار حجازی از اعتماد شهیدسلیمانی به جوانان در میدان جنگ

مرحوم سردار حجازی که عصر امروز به ملکوت اعلی پیوست ، چند ماه پیش در گفتگو با برنامه بدون تعارف ، از خصوصیات سردار دلها گفت.

روایت سردار حجازی از اعتماد شهیدسلیمانی به جوانان در میدان جنگ
ارسال نظر